Liên kết website
Bản đồ hành chính
bannerban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính

KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA PHƯỜNG NINH HIỆP

KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA PHƯỜNG NINH HIỆP
KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA PHƯỜNG NINH HIỆP

KẾT QUẢ CCHC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

UBND PHƯỜNG NINH HIỆP

1. Về xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính:           

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2020; Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND thị xã Ninh Hòa về ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.

UBND phường Ninh Hiệp đã ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 về Kế hoạch cải cách hành chính phường Ninh Hiệp năm 2020, đã đề ra 08 mục tiêu, 22 nhiệm vụ trọng tâm theo 10 nội dung thực hiện cải cách hành chính và Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 về ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC phường Ninh Hiệp năm 2020.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

Trên cơ sở Kế hoạch và chỉ đạo của UBND thị xã, UBND phường đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính để tổ chức, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính cụ thể tại địa phương. Khi xây dựng kế hoạch đều có phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận, công chức trong việc triển khai thực hiện cải cách hành chính.

Các chương trình, kế hoạch, văn bản về cải cách hành chính được UBND phường phổ biến, quán triệt kịp thời sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và người dân. UBND phường đã tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, người lao động, Tổ dân phố thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, họp cơ quan, trên hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử….

UBND phường đã giao trách nhiệm cho các bộ phận, công chức thuộc UBND và Tổ trưởng các Tổ dân phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện nghiêm kế hoạch cải cách hành chính, xác định mục tiêu cụ thể; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính theo quy định; đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

          Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND phường đã ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 về Kế hoạch cải cách hành chính phường Ninh Hiệp năm 2020; Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 về ban hành kế hoạch tuyên truyền CCHC phường Ninh Hiệp năm 2020.

          Định kỳ hàng tháng, UBND phường tổ chức họp nghe các bộ phận báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

Thường xuyên quán triệt và triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; Chương trình hành động số 12/CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai Chương trình hành động số 12/CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

          3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính:

          Công tác tuyên truyền Chương trình cải cách hành chính đã được UBND phường quan tâm thực hiện thường xuyên, thông qua nhiều hình thức như: lồng ghép tại hội nghị giới thiệu văn bản luật mới, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử của phường, hội nghị giao ban, họp cơ quan....

          UBND phường tuyên truyền cải cách hành chính và tiếp tục duy trì các khẩu hiệu tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ quan và bộ phận một cửa: “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước”, “Dân chủ, nhanh gọn, đúng luật”, “Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí”,“cán bộ, công chức phường Ninh Hiệp quyết tâm thực hiện tốt 5 biết, 5 rõ, 3 không, 3 thể hiện”.

          Thực hiện theo Công văn số 1102/UBND ngày 09/4/2020 của UBND thị xã Ninh hòa về việc thực hiện một số nội dung tại Công văn số 2964/UBND-KSTT ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa, qua đó cán bộ, công chức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn điều tiết số lượng khách hàng, một lượt không qua 07 người và giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét, thực hiện đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn và yêu cầu mang khẩu trang bắt buộc đối với tất cả công dân đến liên hệ công tác, tuyên truyền bằng băng rôn, bảng chạy điện tử để khuyến khích công dân nộp hồ sơ trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

4. Cải cách thủ tục hành chính:

Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được niêm yết công khai, đầy đủ tại cơ quan theo quy định của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa; công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của phường.

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả làm việc ngày thứ 7 hàng tuần tại cơ quan để tiếp nhận và giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả quản lý của bộ máy, đổi mới lề lối làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 6 tháng năm 2020.

Lĩnh vực

cụ thể

Số lượng hồ sơ

tiếp nhận

Số lượng hồ sơ

đã giải quyết

Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Kỳ trước chuyển sang

Nhận trong kỳ

Tổng số

Sớm hạn

%

Đúng hạn

%

Trễ hạn

%

Tổng số

Trong hạn

Tổng cộng

848

18

830

797

93,98%

795

99,74%

00

02

0,23%

50

5,89%

50

 

Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 trong 6 tháng đầu năm 2020, như sau:

TT

Tên dịch vụ

Mức độ của dịch vụ

Số lượng hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến

(tính từ 01/12/2019 – 25/5/2020)

Số lượng hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực tiếp

(tính từ 01/12/2019 – 25/5/2020)

Tổng cộng:

 

223

90,65%

246

 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính:

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương: Đến nay, UBND phường đã triển khai, áp dụng thực hiện phần mềm quản lý văn bản điều hành E.office và ứng dụng chữ ký số tại cơ quan. Hiện nay, tất cả cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành E.office; sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động chuyên môn nhằm đáp ứng kịp thời công việc.

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Ninh Hòa.

Chỉ đạo công chức phụ trách phối hợp triển khai thực hiện vận hành Cổng Dịch vụ quốc gia theo quy định.

Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO phấn đầu để đạt mục tiêu đã đề ra./.

 

                                                                                     

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
o7I3Qn
10/18/2020 8:33:09 PM

Tvdgar http://pills2sale.com/ levitra nizagara

brD0s
12/4/2020 6:34:55 AM

tOiHQy https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

dYSsO
12/13/2020 4:25:22 AM

d0pqQs http://xnxx.in.net/ xnxx videos

vc06w
12/13/2020 11:13:12 AM

bogXTw https://writemyessayforme.web.fc2.com/

XbNCvA
12/15/2020 12:13:30 PM

n5oInU https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

LuLykx
1/9/2021 6:01:03 PM

R2Ua0E https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

zdbB7x
1/9/2021 10:17:08 PM

cjtBRj http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

OwRXs
6/29/2021 3:53:17 PM

4tsyKt https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

nA6LM
8/3/2021 11:08:51 PM

https://xvideoss.web.fc2.com/

BanerCHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025Khảo sát CCHC: CB, CC, VCMỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2021)BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-202690 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐCSVNKien nghi HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so tthclich Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/8/2023 11:47:13 PM

^ Về đầu trang